MENU

โปรแกรมบันทึกค่าใช้จ่าย

     ค่าใช้จ่ายประจำวันของคุณ คุณคิดว่าคุณลดได้ไหม บางสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆ ลดมันไปบ้าง แล้วคุณจะรู้ว่า คุณมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นแค่ไหน

2015
บันทึกรายการใช้จ่าย
฿
1 มี.ค. 2015
จำนวน ครั้ง
เปลี่ยนวันที่ / เพิ่มอัตโนมัติ
24
วันนี้ กุมภาพันธ์ 2015
5,152 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
ค่าน้ำ/ไฟ/บ้าน ค่าหอ
4,218 ฿
ช็อปปิ้ง
590 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
ค่าเดินทาง
16 ฿
23
เมื่อวาน กุมภาพันธ์ 2015
1,485 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
ช็อปปิ้ง
590 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
22
วันอาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2015
484 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
21
วันเสาร์ กุมภาพันธ์ 2015
342 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
ช็อปปิ้ง
590 ฿
20
วันศุกร์ กุมภาพันธ์ 2015
285 ฿
ค่าอาหาร ร้านธงฟ้า
82 ฿
ช็อปปิ้ง
590 ฿
ตั้งใจจะใช้เงินไม่เกิน : 12,000 บาท
30%
70%
ใช้ไปแล้ว: 8,400 บาท
เหลือ: 3,600 บาท
ภาพรวมการใช้จ่ายเดือนนี้
ประเภทค่าใช้จ่ายสูงสุดของเดือน
เปรียบเทียบยอดค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ในปีนี้

* เพื่อบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายของคุณ
ระบบจะไม่มีการโพสท์ข้อความไปยังเฟซบุคของคุณ
โดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้