MENU

วางแผนเกษียณ สู่อิสรภาพทางการเงิน

     เพื่ออิสระภาพทางการเงิน มาดูกันว่า คุณต้องออมเงินอย่างไรเพื่อชีวิตหลังเกษียณแบบที่คุณวาดฝันไว้

ระบุข้อมูลเบื้องต้นของคุณ

อายุ ปี
เงินสะสม บาท
จะเกษียณเมื่ออายุ ปี

เงินออมที่ต้องเก็บต่อเดือนเพื่อการเกษียณ

ข้อมูลทั่วไป

คุณมีอายุ ปี
จะเกษียณตอนอายุ ปี และคาดว่าจะมีอายุถึง ปี

ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

ค่าใช้จ่ายรายเดือน บาท/เดือน
ค่าเที่ยวหรือของขวัญให้ตนเอง บาท/ปี และค่ารักษาพยาบาล บาท/ปี

เงินสะสม

โดยมีเงินสะสมปัจจุบัน บาท และคาดว่าได้ผลตอบแทน %
และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันสังคม/ประกันชีวิตสะสมทรัพย์/เงินบำนาญ บาท
รูปแบบการออมของคุณ เท่ากันตลอดปี
เพิ่มขึ้นปีละ %