MENU

กู้ซื้อบ้านแบบไหนให้เหมาะกับคุณที่สุด

     ซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ดี ลองคำนวณจากจำนวนเงินที่คุณผ่อนไหว (รายได้) หรือถ้าคุณพบบ้านในฝันแล้ว ลองคำนวณดูว่าจากจำนวนเงินที่ต้องกู้ คุณต้องผ่อนเดือนละเท่าไร

ตามจำนวนเงินที่ต้องการกู้

จำนวนเงินกู้ บาท
ระยะเวลากู้ ปี
อัตราดอกเบี้ย %
จำนวนเงินผ่อนต่อเดือน บาท
จำนวนดอกเบี้ยที่ต้องเสียทั้งหมด บาท

ถ้าคุณผ่อนได้มากกว่านี้

จำนวนที่ผ่อนได้ บาท / เดือน
จะใช้เวลาผ่อน 10 ปี
จำนวนดอกเบี้ยลดลง 100,000 บาท
หรือ

ตามจำนวนเงินที่ผ่อนไหว

จำนวนที่ผ่อนได้ บาท / เดือน
ระยะเวลากู้ ปี
อัตราดอกเบี้ย %
จำนวนเงินกู้ที่กู้ได้ บาท
จำนวนดอกเบี้ยที่ต้องเสียทั้งหมด บาท

คำแนะนำการกู้ซื้อบ้าน

 • จำนวนเงินที่ผ่อนบ้านในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ที่มีอยู่
 • ติดต่อแหล่งเงินกู้อย่างน้อย 6 แห่ง เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยรายปีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ดี ดูความสามารถในการชำระหนี้ (รายได้) และลองคำนวณเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน
 • เลือกระยะเวลาการกู้ที่เหมาะกับความสามารถในการผ่อนชำระ
  • กู้สั้น ดอกเบี้ยน้อย จำนวนเงินผ่อนสูง เพราะถ้าอนาคตผ่อนไม่ไหว ขอขยายระยะเวลาได้
  • กู้ยาว ดอกเบี้ยมาก จำนวนเงินผ่อนน้อย เพราะถ้ามีเงินเหลือ สามารถชำระมากกว่าเงินงวดได้
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละเดือน (เงินต้นลด ดอกเบี้ยลด)
 • โปะได้ มีมากจ่ายมากผ่อนหมดเร็ว
จำนวนเงินกู้ บาท    จะผ่อนทั้งหมด ปี
 • ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  สรุปดอกเบี้ย - บาท
 • ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  สรุปดอกเบี้ย - บาท
 • + เพิ่มแถว
 • ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  ปี - ปี ดอกเบี้ย %
  สรุปดอกเบี้ย - บาท