MENU

วางแผนเกษียณ สู่อิสรภาพทางการเงิน

     เพื่ออิสระภาพทางการเงิน มาดูกันว่า คุณต้องออมเงินอย่างไรเพื่อชีวิตหลังเกษียณแบบที่คุณวาดฝันไว้

ระบุข้อมูลเบื้องต้นของคุณ

อายุ ปี
เงินสะสม บาท
จะเกษียณเมื่ออายุ ปี

เงินออมที่ต้องเก็บต่อเดือนเพื่อการเกษียณ

ข้อมูลทั่วไป

คุณมีอายุ ปี
จะเกษียณตอนอายุ ปี และคาดว่าจะมีอายุถึง ปี

ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

ค่าใช้จ่ายรายเดือน บาท/เดือน
ค่าเที่ยวหรือของขวัญให้ตนเอง บาท/ปี และค่ารักษาพยาบาล บาท/ปี

เงินสะสม

โดยมีเงินสะสมปัจจุบัน บาท และคาดว่าได้ผลตอบแทน %
และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันสังคม/ประกันชีวิตสะสมทรัพย์/เงินบำนาญ บาท
รูปแบบการออมของคุณ เท่ากันตลอดปี
เพิ่มขึ้นปีละ %

การใช้คุกกี้

ก.ล.ต. ใช้คุกกี้จำเป็นเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้ชนิดจดจำข้อมูลซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้เพื่อใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ โดย ก.ล.ต. จะไม่ใช้คุกกี้ชนิดนี้หากคุณเลือกปิดการใช้งาน การใช้เครื่องมือนี้ จะติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะจดจำข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ ก.ล.ต. ใช้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ คุณสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์


คุกกี้วิเคราะห์

ก.ล.ต. ใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


Cookie Control Icon